Levenbeschouwelijke vakken

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus. (Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)


Het is de droom van ieder van u dat uw dochter of zoon zich mag ontplooien tot een fijn mens die in staat is later zijn eigen weg te gaan.
Ieder kind ontwikkelt hierbij zijn eigen levensvisie. Dit gebeurt vooral in de intieme kring van het gezin. Maar ook de school draagt haar steentje bij tot de groei en ontwikkeling van de persoonlijke levensvisie.
De levensbeschouwing met haar eigen profiel maakt immers deel uit van het mens-zijn. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven en draagt bij tot de rijkdom en de uitstraling van de samenleving.


In onze school kunnen ouders kiezen tussen verscheidene levensbeschouwelijke vakken.  In de volgende bijlagen kunt u kennismaken met de specifieke aanpak en inhoud van de levensbeschouwelijke vakken.

pdf bestandlvb info Rooms Katholieke godsdienst.pdf (383 kB)

pdf bestandlbv info zedenleer.pdf (370 kB)

pdf bestandlbv info protestantste godsdienst.pdf (462 kB)

pdf bestandlbv info islam.pdf (281 kB)


Meer dan ooit… willen wij in deze school gestalte geven aan een opvoedingsproject waarbinnen kinderen uitgedaagd worden om te groeien in menselijke waarden en om een eigen levensovertuiging in respect en verdraagzaamheid uit te bouwen met anderen.
Meer dan ooit… zijn de levensbeschouwelijke vakken hierbij een noodzakelijke oefenplaats voor humanisme, pluralisme en zingeving .


Samen (be)leven
Sinds 2012 werden 'interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school verplicht voor alle levensbeschouwelijke vakken.
Hierbij wordt op open en positieve manier de persoonlijke levensbeschouwing verduidelijkt én over de andere levensbeschouwingen gesproken met respect.
Een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door ontmoeting met andere levensbeschouwingen. De ontdekking van o.m. verschillen en gelijkenissen nodigt de leerling uit zichzelf te plaatsen op levensbeschouwelijk vlak. Hierbij zijn dialoog, openheid, ontmoeting, tolerantie, bewustzijn van de levensbeschouwelijke veelheid in de samenleving en respect voor elke mens belangrijke uitgangspunten.
Elk jaar werken we samen rond een bepaald thema. We spelen in op de noden van de groep en de actualiteit bij het kiezen van onze thema’s.
De lessen zijn unieke kansen om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en waarderen. De kinderen kunnen er met hun vele vragen terecht, waar dan ook steeds enthousiast gebruik wordt van gemaakt. Op die manier worden ze zich ook bewuster van hun eigen identiteit.