"Wij zeggen NEE tegen O-U-P"

  • 21 februari 2017

Tijdens de week tegen pesten geven we het startsein van onze actie

“Wij zeggen NEE tegen O-U-P”! (lees Oo, Uu, Pee)

We willen namelijk een einde maken aan regelmatig weerkerend foutief gedrag dat kinderen stellen op de speelplaats, in de opvang,… en geven deze week een ludieke aanzet, om na de krokusvakantie effectief aan de slag te gaan.  Doel is om de kinderen te laten stilstaan bij hun eigen foutief gedrag, hen te tonen/leren hoe het wel kan/moet en hen te leren hoe je het terug goed kan maken/je fout kan herstellen.

Om deze actie te laten slagen is het belangrijk dat u er als ouder bij betrokken bent.  Vandaar hieronder alle informatie.

 

Samen met het ganse schoolteam hebben we 3 grenzen vastgelegd.  Grenzen waaraan we ons momenteel ernstig storen en waartegen we onmiddellijk actie zullen voeren, want we tolereren dit foutief gedrag niet (meer)! Deze grenzen zullen bijgestuurd of veranderd worden, indien dit nodig is.

O = Onbeleefd zijn Een medeleerling of leerkracht onderbreken; weglopen van de leerkracht als die iets wil zeggen/als je geroepen wordt; negeren van de persoon die tegen je praat; lichaamstaal of gezichtsuitdrukking “Kan me niet schelen”; een opmerking weglachen;...

U = Uitdagen en dit herhaaldelijk blijven doen, pesten Een opdracht blijven negeren; een opmerking om te stoppen blijven negeren; opzettelijk iets blijven doen dat de ander niet wil; anderen blijven aanzetten tot slechte daden; te laat in de rij aankomen na een speeltijd;…

P = Pijn doen Vechtspelletjes; iemand fysiek pijn doen; stop=stop; met iemands uiterlijke kenmerken/godsdienst/naam/ouder...lachen en/of spotten; vuile woorden zeggen; schelden; anderen ophitsen;..

 

Omdat het zeer belangrijk is dat alle kinderen (van peuterklas tot 6e leerjaar) heel goed weten welke de grenzen zijn waartegen we onmiddellijk zullen ingrijpen, worden de verschillende foutieve gedragingen deze week in iedere klas besproken.  We leggen de nadruk op het gewenste gedrag en tonen/leren hen hoe het wel kan en moet.  We doen dit op een ludieke manier, waarbij de leerkrachten “uit de speeltijd gegrepen” toneeltjes opvoeren tijdens de schooldag.  Ook de kinderen zullen uitgedaagd worden om toneel te spelen.  

Wanneer een kind één van de grenzen overtreedt zal iedere juf of meester dezelfde strategie toepassen, ongeacht of dit gebeurt tijdens de speeltijd, de naschoolse opvang, in de klas,…

KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

Isoleren : Kleuter moet even tegen de muur

Isoleren : Leerling moet even tegen de muur

Duidelijk maken : Praten met de kleuter over het waarom + formuleren van het gewenste gedrag

Duidelijk maken : Praten met de leerling over het waarom + formuleren van het gewenste gedrag

Straffen : Bij 3x eenzelfde foutief gedrag : niet welkom in klas en gaat 10 minuten in andere klas

Melden : juf/meester noteert kort wat er gebeurde op een fiche en spreekt met kind een zinvolle straf af die dezelfde dag nog uitgevoerd wordt

Herstellen : kleuter moet sorry zeggen, handje geven, tekening maken,…

Straffen : leerling voert de afgesproken straf uit

Ouders betrekken : na 3x uit klas gestuurd  worden ouders op school uitgenodigd om over het gedrag van hun kleuter te praten

Herstellen : leerling moet sorry zeggen, tekening maken, sorrybrief maken,… (dit kan ook een opdracht voor thuis zijn)

 

Ouders betrekken : na 3x fiche/straf voor eenzelfde foutief gedrag worden ouders op school uitgenodigd om over het gedrag van hun kind te praten

Wij hopen hiermee zowel voor de kinderen als de ouders een duidelijke strategie uitgewerkt te hebben.

Wij rekenen dan ook op ieders medewerking en zijn er nu al van overtuigd dat deze actie heel wat slaagkansen heeft én kan bijdragen tot een positief klimaat op onze speelplaats!